Logo Casablanca Filmová literatura

O nás
Novinky
Připravované
Vydané knihy
Recenze
Kvíz
Objednávka   

NovinkyLuboš Ptáček, Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 6. Proměny českého historického filmu po roce 1989

Žánr historického filmu má v české kinematografii tradici už od dob němého filmu. V 60. letech 20. století pak dosáhl uměleckého vrcholu. V období normalizace byl zcela podřízen ideologických požadavkům. Po roce 1989 přestala existovat cenzura, byl zrušen státní monopol, výroba přešla do soukromých produkcí, prezentovaná ideová východiska se stala soukromou záležitostí tvůrců. Žánr historického filmu nezanikl. Široký divácký a kritický zájem potvrzuje, že historické filmy patří v české společnosti k tématům vysokého společenského statusu. Chystaná kolektivní monografie se pokouší postihnout základní témata spojená s proměnou žánru a jeho společenskou reflexí (ideová revize pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu 60. let a přetrvávající schémata z období normalizace, přesun výběru historických témat do moderní historie, přesun od velké historie k osobní a rodinné historii, proměna stylu a narace).

Cca 216 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 250,- i s poštovným)

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů


Edice Dějiny zemí Koruny české, sv. 7

Lenka Bobková, Tomáš Velička a kol.:
JAN ZHOŘELECKÝ. Třetí syn Karla IV.

Kolektivní monografie věnovaná poněkud pozapomenuté postavě českých a středoevropských středověkých dějin, nejmladšímu synovi českého krále a římského císaře Karla IV, Janu Zhořeleckému. Jednotlivé studie ho představují jako muže, který se už v poměrně mladém věku stal aktérem řady politických událostí, prostředkoval různá jednání, snažil se pomáhat svému bratrovi, českému králi Václavu IV. Sledují komplikované vztahy uvnitř lucemburského rodu a bouřlivý kontext konce 14. století. Prezentují ho také jako výkonného politika (zastával funkci zemského hejtmana), který byl neustále v pohybu. Sám jako nejmladší člen přímé linie nemohl pomýšlet na velké tituly a musel se spokojit s uměle vytvořeným titulem zhořeleckého vévody. Jeho životní cesta skončila dříve, než stačil prokázat své další schopnosti, když zemřel ve věku 26 let za podezřelých okolností v klášteře Neuzelle.

426 stran, vázaná, čb ilustrace + barevná příloha
Doporučená cena: 399 (u nás 350,-)Vyšlo ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK


Petr Kopal (ed.):
FILM A DĚJINY 5. Filmová přestavba

Chronologický postup řady kolektivních monografií "Film a dějiny" pokračuje pátým svazkem věnovaným krátkému údobí druhé poloviny 80. let, v tehdejším jazyce označovanému za "přestavbu". Její zrod se spojuje s nástupem Michaila Gorbačova (1985) na místo vrcholného představitele Sovětského svazu a s jeho snahami o zavedení strukturálních reforem. Toto období nazývané rusky "perestrojka" provázelo i kulturní uvolnění, zeslabení cenzury a nástup nového proudu v sovětské kinematografii. Zásadní otázkou, na níž v sérii jednotlivých studií snaží odpovědět jejich autoři, je jak tato "přestavba" vypadala v prostředí socialistického Československa, zda se zde projevily deklarované změny a dá-li se vůbec mluvit o československé „filmové přestavbě“. Publikace je sestavena do tří ucelenějších oddílů, které jsou uvozeny historickou studií, shrnující dobový kontext a vývoj. Následující první část sleduje a představuje u nás příliš neznámou situaci „filmové přestavby“ v SSSR, na to navazuje exkurz do situace v čs. hraném filmu a závěrečný oddíl se věnuje situaci v Čs. televizi a televizní tvorbě.

Cca 352 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 399 Kč (u nás 350,-)

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů s podporou Ministerstva kultury ČR

Edice Filmová mozaika, sv. 3

Milan Hain, Milan Cyroň a kol.:
OSUDOVÁ OSAMĚLOST. Obrysy filmové a literární tvorby Václav Kršky

Kolektivní monografie věnovaná vybraným aspektům filmové (a v jednom případě i literární) tvorby českého filmového a divadelního režiséra, spisovatele a dramatika Václav Kršky. Jednotlivé studie se snaží postihnout různé vývojové etapy tohoto tvůrce od raných lyrických projektů (Ohnivé léto, Řeka čaruje) přes expresivní momenty rané poválečné tvorby (Housle a sen) a slavné šrámkovské adaptace (Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr) až po výraznou stopu na poli filmových životopisů (Housle a sen, Z mého života, Posel úsvitu) a pozdní díla 60. let, která nezapadala do linie nové vlny. Kniha představuje také některé dosud neakcentované aspekty (expresionismu, ženské postavy apod.)

272 stran, vázaná, čb. ilustrace, kompletní filmografie
Doporučená cena: 289,- (u nás 250,-)Kniha vyšla v říjnu 2016 s podporou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


Edice Tempora et Memoria, sv. 3

Luděk Březina:
MEZI KRÁLEM A STAVY. Dolnolužické zemské fojtství na prahu novověku (1490-1620)

Kniha Luďka Březiny je zásadním příspěvkem k poznání vztahů a vazeb jednotlivých vedlejších zemí České koruny na konci středověku a v raném novověku. Na příkladu Dolní Lužice zkoumá proměny vztahů mezi pražským centrem, zemským správcem a místními stavy a tím i zároveň míru integrity celého soustátí. Sleduje stoupající uvědomění dolnolužických stavů a jejich vzrůstající vliv na správu své země a zároveň i odstředivé tendence, které vždy byly silnější, pokud došlo k oslabení centrální moci. Autor založil svoji práci na několikaletém výzkumu v německých a českých archivech a přinesl řadu cenných a zatím nepublikovaných poznatků. Jedná se o autorovu upravenou verzi jeho dizertační práce, která je postavena na několikaletém výzkumu v německých a českých archivech.

312 stran, brožovaná, čb. ilustrace
Doporučená cena: 299 (u nás 250,-)
Martin Musílek:
PATRONI, KLIENTI PŘÍBUZNÍ.Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století

Odborná práce Martina Musíllka vychází z podrobného průzkumu nejstarších dochovaných knih Starého Města pražského. Autor se zde snaží poskytnout co nejširší obrázek o societě Starého Města po polovině 14. století, kdy dochází k ústupu starých radních rodů ve správě města na úkor nově nastupujících a bohatnoucích zástupců řemesel. Jeho studie sleduje jak momenty sociálního vzestupu a pádu, tak vztahy mezi jednotlivými skupinami (patron x klient), řeší, do jaké míry o sociálním statusu promlouvá „dobrá adresa“, jak drahé bylo bydlení na Starém Městě, jak se proměňovala společenská a národnostní skladba (přistěhovalectví, odchod z města či nobilitace). Dochází k zásadnímu zjištění, že na rozdíl od bohatých a centrálních měst západní Evropy, kde byla sociální prostupnost velmi úzká a kde se u moci držela skupina tradičního patriciátu, bylo Staré Město otevřeným a proměnlivým společenstvím, které umožňovalo sociální mobilitu.

360 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 399 Kč (u nás 350,-)Vyšlo v rámci projektu GAČR a s přispěním badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích


Edice Filmoví tvůrci, sv. 5 (7)

Milan Hain:
HUGO HAAS A JEHO (AMERICKÉ) FILMY

Monografie „Hugo Haas a jeho americké filmy“ vychází z disertační práce Milana Haina, absolventa filmové vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho studie těží z ročního studijního pobytu v USA, kde se mu při pobytech na University of California a University of Southern California podařilo probádat unikátní materiály ze zdejších archivů. Kniha tak odhaluje neznámé kapitoly ze života Huga Haase, který je v českém prostředí znám především jako výrazný komediální herec. Díky autorovi se dozvídáme, že se při svém dlouhém americkém exilu (20 let) dokázal prosadit coby divadelní herec na Broadwayi, a to nejen v komediálních, ale i dramatických rolích. Kniha přibližuje i dobové recenze, které Hassovy většinou drobnější role hodnotily vesměs velmi kladně. Jádro knihy se věnuje jeho další kariéře poté, co se přestěhoval do Hollywoodu a snažil se zde prosadit nejen jako filmový herec, ale i jako producent a režisér. Pro lepší pochopení tehdejších produkčních možností v americkém filmovém průmyslu předkládá autor cenné informace o praxi a podmínkách filmové produkce. Představuje Haasův „autorský“ produkční styl – Haas byl producent, scenárista, režisér a často i představitel hlavní role, nesl hlavní finanční břemeno každého filmového projektu. V hlavní části své práce Hain představuje jednotlivé snímky z Haasovy produkční a režijní dílny – synopse, scénář, produkční historii a dobové přijetí v tisku. Ve svém bádání autor čerpá z široké řady zdrojů – kromě samotných filmů, jejich scénářů, poskytuje informace z materiálů produkčních a distribučních společností, úřední korespondence, Haasovy osobní korespondence, dále tlumočí recenze z dobového amerického tisku a svědectví Haasových spolupracovníků (v písemné formě či na základě osobních interview). Kniha je opatřena také bohatým obrazovým materiálem, který se podařilo získat z amerických i domácích archivů (fotky z natáčení, dobové plakáty apod.)

376 stran, brožovaná, cca 120 čb. ilustrací a 32 stran barevné přílohy, kniha je opatřena podrobnou filmografií
Doporučená cena: 379,- (u nás 330,-)

Vyšlo s podporou Ministerstva kultury ČR a Univerzity Palackého v Olomouci


Edice Film a dějiny, sv. 4

Petr Kopal (ed.):
FILM A DĚJINY 4. NORMALIZACE

Od „sametové revoluce“, která ukončila dvacetileté období totalitního husákovského režimu, tzv. normalizace, uplynulo již celé čtvrtstoletí. Je zde nová generace, která normalizaci nezná z vlastní zkušenosti, ale jen zprostředkovaně, většinou skrze obrazy novodobých či soudobých televizních či filmových děl, které si sama vykládá a vysvětluje. Proto se fenomén vztahu filmu/televize a normalizace dostává do zorného pole historiků, sociologů, mediálních teoretiků…
Kniha navazuje tematicky (chronologicky) na předchozí díly řady Film a dějiny (válka, stalinismus) a pokouší se v rámci koncipovaných oddílů o co nejširší záběr. Jednotlivé příspěvky českých a slovenských autorů se zaměřují např. na nástup normalizace do televizních a filmových struktur, na osudy jednotlivých tvůrců v novém režimu (Chytilová, Třeštíková, Solan, Jakubisko), na jejich sledování ze strany Stb (Chytilová, Forman), dále na nové zpobení historických událostí, mýtů a postav v normalizačních dílech (SNP, slovenské rané dějiny, husité), na zobrazení policistů jako filmových postav. Celý oddíl je věnován také obrazům normalizace v soudobých filmech a seriálech (Kawasakiho růže, Hořící keř, Vyprávěj). Závěrečná část sleduje prezentaci normalizace z hlediska didaktiky, jako dějinný narativ ve vzdělávacích a výukových pomůckách.

648 stran, vázaná
kniha obsahuje cca 350 černobílých fotoilustrací, shrnující bibliografii k tématu a jmenný rejstřík.

Doporučená cena: 499 Kč (u nás 440,-)

Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury ČR a Státního fondu pro kinematografii


Edice Iniciály, sv. 3

Michael Omasta (ed.):
ALEXANDR HACKENSCHMIED. (Bez)účelná procházka

Monografický sborník věnovaný světově proslulému fotografovi a avantgardnímu filmaři Alexandru Hackenschmiedovi - Hammidovi, sestavil rakouský filmový vědec Michael Omasta k 95. výročí tvůrcova narození. Přizval k němu odborníky z Evropy i Spojených Států, kde tento plodný a inspirativní umělec dlouhá léta působil. Sborník se snaží pokrýt všechny důležité etapy jeho tvůrčího života od raných filmových pokusů v rodném Československu (stať Michala Breganta) přes jeho práce v americkém exilu pro Úřad válečných informaci a spolupráci s jeho životní partnerkou Mayou Derenovou až k pozdním dílům na poli polyekranu a velkoformátových kinematografických projektů s Francisem Thompsonem. Kniha vychází opět v součinosti s programem Letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde proběhna výstava i ucelená přehlídka Hackenschmiedových filmů za účasti jeho syna.
Kniha bude opatřena rozsáhlou komentovanou filmografií, výběrovou bibliografií novou edicí Hackenschmiedových filmově literárních prací a bohatým obrazovým doprovodem, v němž nebudou chybět i dosud nezveřejněné fotografie.320 stran, brožovaná, čb fotoilustrace
Doporučená cena: 289 Kč (u nás 240,-)


Edice Filmová mozaika, sv. 2

Ivan Klimeš:
KINEMATOGRAF! Věnec studií o raném filmu

V rámci edice Filmová mozaika vychází další soubor studií, který vytváří jednolitý tematický celek. Tentokrát jde o knihu předního českého filmového historika a univerzitního pedagoga Ivana Klimeše, jenž se řadu let zabývá problematikou raných dějin českého (československého) filmu, tzv. "raného filmu". Právě jemu jsou věnované studie obsažené v publikaci, které pocházejí z posledních deseti let. V této rané době se film snažil prosadit jako svébytný a společensky uznávaný kulturní fenomén, ustavovala se instituce kina a formovala se také budoucí podoba tohoto média. Proto tato etapa skýtá pro čtenáře i badatele nejen řadu zajímavých informací, ale i hlubších zamyšlení o kořenech moderní kultury.

256 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 249 Kč (u nás 210,-)

Kniha vyšla v koedici s Národním filmovým archivem a díky podpoře Nadace Český literární fond


Lenka Bobková - Jana Fantysová-Matějková (eds.):
TERRA – DUCATUS – MARCHIONATUS – REGIO. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen
Korunní země v dějinách českého státu 6
Sborník příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 25.-27. 4. 2012 v budově Archivu hl. města Prahy. Soubor studií v německém a anglickém jazyce, které zkoumají problematiku regionů v rámci zemí Koruny české i s přihlédnutím k evropskému kontextu. Autoři zkoumají problematiku jejich formování, vytváření regionálních identit i otázku jejich sebeprezentace a sebereflexe, a to jak v písemných, tak obrazových pramenech. Do mezinárodně pojatého svazku přispělo celkem 23 autorů, z toho 12 z českých zemí, 7 z Německa, 4 z Polska, kteří se zaměřují na bádání o zemích Koruny české.

520 stran, vázaná, cca 50 čb fotoilustrací + 8 str. barevné přílohy
Doporučená cena: 499 Kč (u nás 400,-)

Kniha vyšla ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK


Edice Moderní film, sv. 4

Zdeněk Hudec:
KUCHAŘ, ZLODĚJ, JEHO ŽENA A JEJÍ MILENEC

První česká studie v edici Moderní film se věnuje mnohavrstevnatému snímku Petera Greenawaye, který byl po svém uvedení podroben nejrůznějším interpretacím. Zdeněk Hudec se proto rozhodl vytvořit několikastupňovou analýzu, jakousi „kuchařku“ toho jak číst (jíst) tento film. Nejprve se zde věnuje základním stavebním prvkům (mizanscéna, kamera, střih, hudba), následuje pasáž bohatá na odkazy k jinům dílům (výtvarným či filmovým) a kontextům. Zkouší vnímat snímek jako politickou alegorii na thatcherovskou Británii a následně jako lingivstickou záhadu či historickou práci. Přitom vychází z bohaté literatury, která byla tomuto filmu věnována, z různých verzí scénáře i s rozohvorů, které poskytl k filmu sám režisér.

208 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 229 Kč (u nás 190,-)Kontakt: Václav Žák - nakl. Casablanca, Feřtekova 23, 181 00 Praha 8, tel: 732 754 685, e-mail: zakvaclav@post.cz