Logo Casablanca Filmová literatura

O nás
Novinky
Připravované
Vydané knihy
Recenze
Kvíz
Objednávka   

NovinkyEdice Film a dějiny, sv. 8

Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 8. VÁLKA

Osmý svazek z edice Fil a dějiny se zaměřuje na téma „válka a film“, primárně pak na válečnou propagandu šířenou prostřednictvím filmu/televize (a dalších kulturních forem). V době války přechází politická propaganda do koncentrovanějšího, agresivnějšího modu, akcelerujícího oba základní postupy – stmelující mýtus a označení nepřítele, za účelem dosažení co nejefektivnějšího mobilizačního efektu. Tyto postupy nevyužívají jen totalitní režimy, ale i demokratické státy, právě v době krizí, jakou představuje právě třeba válečný stav. Oba tyto póly se pokouší akcentovat i tato publikace, kteá je rozdělena do dvou oddílů (uvozených dvěma obecnějšími texty k tématu): 1) Válka a film; 2) Češi a Slováci za války: film, stát a propaganda. První, kratší oddíl tvoří ucelenější soubor studií k tématu sovětského válečného filmu, druhý oddíl je rozčleněn na dvě části: Film (a rozhlas) ve válce; Válka ve filmu. První část je věnována filmu a filmovým institucím z období protektorátu a Slovenského státu, druhá část se zabývá zpracování válečných témat v československém filmu 60. let s přesahem do normalizační televizní tvorby.

504 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 459,- (u nás 399,-)Kniha vychází s podporou Státního fondu pro kinematografii


Edice Filmová mozaika, sv. 8

Karel Mohyla a kol.:
SPALOVAČ MRTVOL. Kritické a analytické studie

Výbor 4 studií zkoumajících různé stránky (vývoj scénáře, černý humor, filmová diegeze, zvuková dramaturgie) slavného snímku Juraje Herze z roku 1968 rámovaný úvodní studií zasazující snímek do kontextu novovlnné tvorby.

160 stran, brožovaná, cca 100 čb ilustrací
Doporučená cena: 229 (u nás 200,-)

Publikace vychází s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


Jan Švábenický:
FENOMÉN ITALSKÝ WESTERN. Sociokulturní charakteristiky jednoho žánru

Italský western, jemuž je věnována tato kniha, představuje nejen jeden z nejpopulárnějších žánrů italské kinematografie, ale i komplexní sociokulturní fenomén, který rezonuje v širokém mezinárodním kontextu. Autor se ho snaží představit z jiného pohledu, odlišného od výkladů, které se stále opakují v publikacích věnovaných tomuto žánru. Pro svou analýzu si zvolil několik okruhů specifických témat. V úvodní historické části se zaměřil na revizi dlouhodobě a mylně zavedeného obrazu historie italského westernu spojeného zejména s tvorbou Sergia Leoneho. V následujících, interpretačních kapitolách rozebírá příznačné rozpoznávací atributy tohoto žánru, úzce spojené s náboženskou symbolikou, kulturní intertextualitou, anachronickými prvky, žánrovými konstrukcemi a filmovou hudbou. Autorův text uvozují osobní historická svědectví o vlastních tvůrčích zkušenostech z pera scenáristy Ernesta Gastaldiho, který pro knihu napsal předmluvu, a režiséra Giancarla Santiho, s nímž autor vedl rozhovor.

416 stran, brožovaná, cca 150 čb a bar. ilustrací
Doporučená cena: 399 Kč (u nás 350,-)

Kniha byla podpořena Státním fondem pro kinematografii


Milan Hain:
V TRADICI KVALITY A PRESTIŽE. David O. Selznick a výroba hvězd v Hollywoodu 40. a 50. let

David O. Selznick (1902–1965) patřil k nejvýznamnějším producentům hollywoodské studiové éry. Během více než třicetileté kariéry dohlížel na vznik oceňovaných i divácky oblíbených a komerčně úspěšných snímků jako například King Kong, David Copperfield, Zrodila se hvězda, Jih proti Severu, Mrtvá a živá, Rozdvojená duše nebo Třetí muž. Výroba filmů však netvořila jedinou oblast jeho činnosti. Od konce 30. let začal v rámci vlastní společnosti budovat působivou hvězdnou stáj, která postupně zahrnovala herečky Ingrid Bergman, Vivien Leigh, Joan Fontaine a Jennifer Jones nebo herce Josepha Cottena a Gregoryho Pecka. Tato kniha na základě studia širokého spektra archivních materiálů odkrývá mechanismy, s jejichž pomocí Selznick a jeho spolupracovníci objevovali a prosazovali nové herecké hvězdy, a popisuje, jakým způsobem byly tyto osobnosti zhodnocovány na trhu, ať už v podobě finančního zisku nebo symbolického uznání a prestiže. Publikace pomáhá dotvořit obraz Selznickovy bohaté kariéry o dosud opomíjené aspekty jeho obchodu s hvězdnými identitami a současně odhaluje některé praktiky amerického filmového průmyslu ve zlaté éře studií i v období po druhé světové válce, kdy se zavedené pořádky začaly hroutit.

316 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 359 (u nás 309,-)

Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře Grantové agentury České republiky


Edice Filmová mozaika, sv. 7

Luboš Ptáček a kol.:
METAMOFMÓZY IMAGINACE. Celovečerní filmy Jana Švankmajera

Autorský kolektiv pod vedením Luboše Ptáčka si vytkl nelehký úkol, z těžko uchopitelného a rozmanitého korpusu filmových děl českého výtvarníka a filmaře Jana Švankmajera vyjmout jen celovečerní hrané snímky (od snímku Něco z Alenky k dosud poslednímu Hmyzu) a pojmout je jako svébytnou kategorii z pohledu jejich formy, žánru či způsobu vzniku. V celkem 8 (i s úvodem) studiích čtenáře seznamuji se způsoby animace, dobovými kontexty, se zapojením žánru hororu, technikou adaptace, zapojením snu a freudovské interpretace či způsobem financování této výsostné artové tvorby.

280 stran, vázaná, čb a bar. ilustrace
Doporučená cena: 329 (u nás 279,-)

Publikace vyšla s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


Edice Filmoví tvůrci, sv. 9 (11)

Zdeněk Hudec:
PAUL VERHOEVEN A JEHO FILMY

Jedna z prvních kritických a analytických monografií věnovaná asi nejproslulejšímu nizozemskému filmaři Paulu Verhoevenovi, jehož filmy většinou nenechaly v klidu ani diváky, ani filmové kritiky. Vždy vzbuzoval zájem, ať už v domovském Holandsku, např. snímky Oranžský voják, Maso a krev, či při svém hollywoodském angažmá (Total Recall, Základní instinkt). Kniha kromě základních životopisných údajů obsahuje rozbor tematických i stylových prvků, které charakterizují jeho tvorbu a k nimž se opakovaně vracel (křesťanství a náboženství, sex a násilí, klamná narace). Kniha zahrnuje také kompletní filmografii tvůrce a podrobnou bibliografii. V publikaci čtenář nalezne také bohatý obrazový doprovod.

296 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 250,-)

Kniha získala podporu Státního fondu pro kinematografii


Edice Filmová mozaika, sv. 6

Andrea Schnapková, Zdeněk Hudec a kol.:
DALEKÁ CESTA. Kritické a analytické studie

Výbor 4 studií zkoumající detailněji vybrané stránky (inspirace, scénář, holocaust) působivého snímku Alfréda Radoka z roku 1949 o osudu českých Židů během éry protektorátu, ilustrovaný na příkladu pražské rodiny Kaufmannových.

188 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 229 Kč (u nás 200,-)Publikace vyšla s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


Antonín Tesař - David Čeněk - Jiří Blažek - Jiří Flígl:
KREV, SLZY A SPERMA. Čítanka filmového braku

Drtivá většina filmové literatury se zabývá díly klasického filmového kánonu, přelomovými snímky mainstreamové (žánrové) produkce či tzv. artovými filmy. Tato kniha je pokusem vykročit mimo toto tradiční pole, mezi díla považovaná za braková, pokleslá, vulgární, drastická určená pro otrlého diváka, která si ale někdy právě díky svým opovrhovaným vlastnostem vydobyla status kultovními děl. Zaslouží si i tato filmová tvorba seriózní zájem? Autoři publikace, organizátoři kultovní přehlídky filmů pro otrlého diváka, si vytknuli nelehký úkol vytvořit pro českého čtenáře knihu, která představí tuto nesourodou masu snímků v ucelenějším přehledu, která se pokusí vystihnout určité kategorie, témata pro ni chrakteristická, její divácká, produkční a estetická specifika.

240 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 250,-)Kniha byla podořena Státním fondem pro kinematografii
Luboš Ptáček:
UMĚNÍ MEZI IDEOLOGIÍ A ALEGORIÍ.
Proměny reprezentace historie v českém historickém filmu a televizním seriálu


Kniha Umění mezi alegorií a ideologií je souborem tří studií, které analyzují proměnu reprezentace historie v českém filmu a televizi v závislosti na změně politicko-ideologického uspořádání české společnosti, a to na třech vybraných tématech. První v chronologickém průřezu sleduje proměny prezentace Sudet v českém filmu od 30. let až do současnosti, která je výrazně poznamenána ideologizací, zejména vztahem k německému etniku. Druhá kapitola se zaměřuje na filmy o normalizaci natočené po roce 2000. Tyto snímky většinou autoři využívají k vyrovnání se s „minulým“ režimem, v nichž se i přes autorskou svobodu projevuje ideově jednotný antikomunistický postoj formovaný soudobým příklonem k liberálním hodnotám. Třetí část se věnuje třem nedávno vzniklým historickým seriálům (České století, Svět pod hlavou, Bohéma) jako příkladům nového přístupu k historickému narativu. Na rozdíl od „klasických“ televizních děl předlistopadové a raně polistopadové éry tyto seriály narušují zaběhlé postupy prezentace historie, používají komplexní narativ, čímž přispívají k diskusi o redefinici smyslu českých dějin.

240 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 299,- (u nás 250,-)Kniha vyšla s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci

Edice Film a dějiny, sv. 7

Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 7. PROPAGANDA

Kolektivní monografie Film a dějiny 7 zkoumá vztah propagandy a filmu/televize (1918–1989). Po úvodním oddílu zaměřeném na dějiny (a samotný pojem) propagandy následují případové kapitoly, které se programově vyhýbají notoricky známým tématům, příkladům sovětské a nacistické filmové propagandy, nebo se je pokoušejí nahlížet z jiné perspektivy: Distribuce a recepce sovětské klasiky/propagandy (Ejzenštejnových filmů, zvláště Křižníku Potěmkin /1925/) v prvorepublikovém Československu. „Henleinovské“, ale i „baťovské“ pokusy o vlastní filmovou produkci. Mohl dokumentární film o německých a českých dějinách, který si objednal Joseph Goebbels, nebýt politickou propagandou? Co tedy v roce 1940 (ne)natočil (později) slavný režisér Curt Oertel? Jakou „novou zbraň“ dostali slovenští povstalci v roce 1944 ze Sovětského svazu? A proč si pro ni chodili do kina? Co si lze nejspíše představit, když se řekne protektorát a propaganda? A jak toto spojení souvisí se sv. Václavem? Svůj oddíl tu mají „příklady z hraného filmu poválečného a normalizačního“. Zvláštní pozornost je také věnována filmovým reprezentacím rozděleného světa po vypuknutí studené války, srovnání ideologicko-propagandistických postupů obou nepřátelských táborů. Poslední oddíl cílí na téma „televize a propaganda“. Jedna z kapitol kupříkladu upozorňuje na (dnes už poněkud zasutý a badateli zatím prakticky opomíjený) „největší propagandistický počin ČST v oblasti televizní publicistiky“ 80. let, jímž byl dokumentární seriál Kronika našeho života, v oblasti dramatické tvorby srovnatelný se stále (naopak) známými 30 případy majora Zemana, natočenými o 10 let dříve.

384 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 399,- (u nás 350,-)Kniha byla podpořena Ministerstvem kultury ČR

Edice AKTA F, sv. 4

Jana Čížkovská:
JIŽ BRZY NA DVOJCE. Příprava II. programu ČST v letech 1958–1970

Čtvrtým titulem edice AKTA F, vydávané ve spolupráci s Katedrou filmových studií FF UK, nabízí knižní verzi diplomové práce Jany Čížkovské, která se věnuje genezi spuštění vysílání II. programu Československé televize (ČST) od prvních návrhů z konce 50. let do jeho realizace v květnu 1970. Autorka vychází ze srovnání stavu televizního vysílání se sousedními státy jak východního, tak západního bloku, kde byla situace vývojově pokročilejší. Snahy po rychlejším zavedení druhého kanálu v ČSR ztroskotávaly jak na nedostatečném pokrytí republiky televizním signálem a jen pozvolným zlepšováním tohoto stavu, tak na nedostatečných výrobních kapacitách, které při neexistenci vyhovujících prostor, se nedaly navýšit. II. program tak musel čekat až na dokončení první fáze výstavby Kavčích hor. Kromě technické stránky kniha zkoumá také vývoj koncepce II. programu, který vzhledem k plánovanému pokrytí jen velkých měst musel cílit na městské publikum a vyžadoval si specifičtější (kulturně vyspělejší) náplň. Na konci 60. let pak do programové náplně vstoupily rovněž politické záležitosti, kdy do redakce II. programu byli „uklizeni“ nepohodlní, neloajální pracovníci I. programu a soustředila se zde zajímavá skupina svobodomyslně uvažujících tvůrců. Tato podnětná tvůrčí atmosféra však neměla dlouhého trvání a zanikla s nástupem nového ředitele ČST Jana Zelenky. Knihu doprovází černobílý i barevný obrazový doprovod z archivu ČT i ČTK.

126 stran, brožovaná, čb + barevné ilustrace
Doporučená cena: 199 (u nás 170,-)Kniha byla podpořena Ministerstvem kultury ČR

Edice Filmoví tvůrci, sv. 8 (10)

Milan Cyroň:
EDUARD GREČNER A JEHO FILMY. Literární příprava filmů Eduarda Grečnera v letech 1958–1967

Kniha Milana Cyroně je první polistopadovou českou monografií věnovanou čistě slovenskému filmu. Tato oblast zcela uniká zájmu české filmové vědy, byť dějiny českého a slovenského filmu mají mnoho společných kapitol. Milan Cyroň vychází ze své disertační práce, která se věnovala třem filmovým dílům slovenského scenáristy a režiséra Eduarda Grečnera, která natočil během 60. let (Každý týžden sedem dní, Nylonový mesiac, Drak sa vracia), a to zejména vývoji tzv. scenáristické představy, tedy od idey filmu po jeho hotovou verzi. Tyto případové analýzy zároveň odhalují obecné mechanismy práce se scénáři, schvalovací proces a zapojení jednotlivých osob, fungující v tomto období v rámci slovenského filmu. Pro knižní vydání autor text rozšířil o kontextové kapitoly zaobírající se, jak „filmovým“ životopisem zmíněného režiséra, tak přehledem vývoje slovenské kinematografie v 50. a 60. letech. Kniha tak rozšiřuje vhled do prostředí českému čtenáři nepříliš známého a zároveň poskytuje srovnávací materiál k situaci v českém filmu daného období. Díky spolupráci a vstřícnosti Slovenského filmové ústavu se podařilo knihu opatřit kvalitním a dosud nepublikovaným obrazovým materiálem z archivních fondů. Kniha obsahuje také filmografii Eduarda Grečnera a bibliografii.

322 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 299,- (u nás 260,-)
Publikace byla vydána s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


Edice Filmoví tvůrci, sv. 7 (9)

Maurizio Viano:
PIER PAOLO PASOLINI A JEHO FILMY. Určitý realismus: použití Pasoliniho filmové teorie a praxe

Jedna z nejrozsáhlejších a nejdůkladnějších monografií tohoto subverzivního provokatéra evropského filmu, jež analyzuje jednotlivé Pasoliniho filmy na historickém a duchovně-filosofickém pozadí. Autor zkoumá Pasoliniho (nejen) filmovou tvorbu jako svébytný pokus o zachování realismu v jeho subjektivní sebeuvědomělé podobě - určitý realismus - a na pozadí jeho autorského intertextu, který tvoří pět základních Pasoliniho východisek: humanismus, marxismus, katolictví, homosexualita a psychoanalýza. Tyto pohledy se prolínají v analýzách všech jeho dokončených snímků od filmu Accattone až po Salo. Knihu je opatřena autorovou předmluvou pro české vydání, doslovem od filmologa Zdeňka Hudce a čb fotodoprovodem. Doplňkové texty tvoří kompletní filmografii a výběrová bibliografie.

408 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 399,- (u nás 350,-)
Publikace vyšla s podporou Státního fondu pro kinematografii


Edice Filmová mozaika, sv. 4

Andrea Schnapková, Zdeněk Hudec a kol.:
POSTAVA K PODPÍRÁNÍ. Kritické a analytické studie

Soubor čtyř studií věnovaný jednomu z raných děl československé nové vlny - středometrážnímu snímku Pavla Juráčka a Jana Schmidta "Postava k podpírání". Kniha je vlastně polemikou se zažitým pohledem na film jako na dílo inspirované poetikou tvorby Franze Kafky, a to ať už rozborem jeho osobních názorů vyjadřovaných v soukromí (deníky, zápisky) či veřejně (eseje, články), nebo sledováním vývoje předlohy snímku od literárních náčtrů po scénář, či analýzou dobového ideového diskurzu, tak i samotnými stylistickými prvky, jako je např. pojetí hlavní postavy v hereckém podání Karla Vašíčka. Autoři tak poskytují nové pohledy zejména na postavu Pavla Juráčka, na jeho tvůrčí záměry a ideové pozadí jeho světonázorového obzoru.

136 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 199 (u nás 165,-)Publikace vyšla s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


Edice Filmoví tvůrci, sv. 6 (8)

Zdeněk Hudec:
MIKLÓS JANCSÓ A JEHO FILMY. Prostorový model moci ve filmech Miklóse Jancsóa z let 1963-1981

Předmětem monografie je sémantická analýza filmového stylu nedávno zesnulého maďarského režiséra Miklóse Jancsóa (1921–2014), která se soustředí na 17 snímků z období let 1963 (Odvrácená tvář) až 1981 (Tyranovo srdce), kdy se režisér důsledně věnoval historické tematice a kdy si vytvořil konzistentní filmovou poetiku, spojenou s vysoce stylizovaným pojetím prostoru (podtrženým širokoúhlou kamerou), choreografií postav a vyhraněnou ideologií násilí a nahoty. Jednotlivé analýzy doprovází bohatý ilustrativní a poznámkový doprovod, kniha je doplněna také o vyčerpávající bibliografie a filmografie probíraných snímků.208 stran, brožovaná, čb + barevné ilustrace
Doporučená cena: 299,- (u nás 260,- i s poštovným))Publikace vyšla s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


Edice Filmové slovo, sv. 1

Mylene Bressonová (ed.):
BRESSON O BRESSONOVI. Rozhovory z let 1943-1983

Francouzský režisér Robert Bresson (1901-1999), svými životopisnými daty zajímavě a tak trochu příznačně vyplňujícími celé 20. století, patří mezi solitérní tvůrce světového filmu, který si i přes své dlouhé tvůrčí období čtyř dekád dokázal zachovat naprosto specifický tvůrčí styl, v podstatě nepoznamenaný žádnou z dominantích tvůrčích vln či škol. Ve všech filmech natočených od 2. světové války až do 80. let (např. Deník venkovského faráře, K smrti odsouzený uprchl, Peníze) si udržel svůj nezaměnitelný přístup k filmovému vyprávění či herectví a dále ho formoval a precizoval dílo po díle, a to za použití úsporných vyjadřovacích prostředků. Podobně úsporně i on sám formuloval své názory na filmové dílo; jediný ucelený soubor jeho filmového myšlení je stostránkový spisek "Poznámky o kinematografu" (1975, česky vyšlo 1998), opět plný krátkých úsečných noticek zapisovaných v průběhu čtvrtstoletí. Teprve roku 2013 vznikla další kniha, která se snaží v uceleném souboru nechat promluvit tohoto tvůrce o svém díle. Péčí Bressonvoy ženy Mylene vyšel soubor jeho rozhovorů z dlouhého údobí let 1943 až 1983, který je řazen chronologicky, film po filmu. Právě tento diachronní postup umožňuje sledovat vývoj Bressonova stylu, jeho uvažování o kinematografu. Tuto linii podporuje i zařazení interview, jejichž přímým popudem nebylo obvyklé představení nového snímku uváděného do kin, ale spíše zamyšlením nad určitým tématem či motivem (např. adaptace literárních děl), což dále prohlubuje poznání o směřování jeho úvah v tom kterém období. Tím se z tříště po různu vzniklých rozhovorů stává celkem plnohodnotný profil tvůrce, který jinak o svém díle spíše mlčel.

304 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 349 (u nás 310,- i s poštovným))Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury a Centre national du livre


Luboš Ptáček, Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 6. Postkomunismus. Proměny českého historického filmu po roce 1989

Žánr historického filmu má v české kinematografii tradici už od dob němého filmu. V 60. letech 20. století pak dosáhl uměleckého vrcholu. V období normalizace byl zcela podřízen ideologických požadavkům. Po roce 1989 přestala existovat cenzura, byl zrušen státní monopol, výroba přešla do soukromých produkcí, prezentovaná ideová východiska se stala soukromou záležitostí tvůrců. Žánr historického filmu nezanikl. Široký divácký a kritický zájem potvrzuje, že historické filmy patří v české společnosti k tématům vysokého společenského statusu. Chystaná kolektivní monografie se pokouší postihnout základní témata spojená s proměnou žánru a jeho společenskou reflexí (ideová revize pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu 60. let a přetrvávající schémata z období normalizace, přesun výběru historických témat do moderní historie, přesun od velké historie k osobní a rodinné historii, proměna stylu a narace).

Cca 216 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 260,- i s poštovným)

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů


Edice Dějiny zemí Koruny české, sv. 7

Lenka Bobková, Tomáš Velička a kol.:
JAN ZHOŘELECKÝ. Třetí syn Karla IV.

Kolektivní monografie věnovaná poněkud pozapomenuté postavě českých a středoevropských středověkých dějin, nejmladšímu synovi českého krále a římského císaře Karla IV, Janu Zhořeleckému. Jednotlivé studie ho představují jako muže, který se už v poměrně mladém věku stal aktérem řady politických událostí, prostředkoval různá jednání, snažil se pomáhat svému bratrovi, českému králi Václavu IV. Sledují komplikované vztahy uvnitř lucemburského rodu a bouřlivý kontext konce 14. století. Prezentují ho také jako výkonného politika (zastával funkci zemského hejtmana), který byl neustále v pohybu. Sám jako nejmladší člen přímé linie nemohl pomýšlet na velké tituly a musel se spokojit s uměle vytvořeným titulem zhořeleckého vévody. Jeho životní cesta skončila dříve, než stačil prokázat své další schopnosti, když zemřel ve věku 26 let za podezřelých okolností v klášteře Neuzelle.

426 stran, vázaná, čb ilustrace + barevná příloha
Doporučená cena: 399 (u nás 350,- i s poštovným))Vyšlo ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK


Petr Kopal (ed.):
FILM A DĚJINY 5. Filmová přestavba

Chronologický postup řady kolektivních monografií "Film a dějiny" pokračuje pátým svazkem věnovaným krátkému údobí druhé poloviny 80. let, v tehdejším jazyce označovanému za "přestavbu". Její zrod se spojuje s nástupem Michaila Gorbačova (1985) na místo vrcholného představitele Sovětského svazu a s jeho snahami o zavedení strukturálních reforem. Toto období nazývané rusky "perestrojka" provázelo i kulturní uvolnění, zeslabení cenzury a nástup nového proudu v sovětské kinematografii. Zásadní otázkou, na níž v sérii jednotlivých studií snaží odpovědět jejich autoři, je jak tato "přestavba" vypadala v prostředí socialistického Československa, zda se zde projevily deklarované změny a dá-li se vůbec mluvit o československé „filmové přestavbě“. Publikace je sestavena do tří ucelenějších oddílů, které jsou uvozeny historickou studií, shrnující dobový kontext a vývoj. Následující první část sleduje a představuje u nás příliš neznámou situaci „filmové přestavby“ v SSSR, na to navazuje exkurz do situace v čs. hraném filmu a závěrečný oddíl se věnuje situaci v Čs. televizi a televizní tvorbě.

Cca 352 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 399 Kč (u nás 350,-)

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů a s podporou Ministerstva kultury ČRKontakt: Václav Žák - nakl. Casablanca, Feřtekova 23, 181 00 Praha 8, tel: 732 754 685, e-mail: zakvaclav@post.cz